Práce s dětmi MÁ SMYSL

Měsíc květen se v projektu Začni správně a platformě DOMOVY SOBĚ věnuje odcházení z dětského domova. Hostem on-line setkání pro vychovatele dětských domovů bude Roman Pejša, ředitel Dětského domova Ledce. V krátkém rozhovoru jsme se ho zeptali na jeho práci ředitele DD, potřebě vzdělávání pracovníků dětského domova i k osamostatňování se mladých lidí.

Jaká byla vaše cesta k ředitelování dětského domova, které trvá již 16 let?

Po vystudování sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně jsem pokračoval ve studiích speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. Zároveň jsem již pracoval jako učitel na tehdejší Speciální škole ve Slaném.

Když jsem nastoupil na pozici ředitele, mým cílem bylo, je a vždy bude, aby byl dětský domov v maximální možné míře otevřen. Je velmi důležité o situaci v ústavní výchově mluvit. Je podstatné, aby veřejnost věděla a sama se mohla přesvědčit, jak to vlastně v tom „děcáku“ vypadá a chodí… Také je důležité zapojovat naše děti do aktivit pořádaných mimo dětský domov a spojovat je, nikoliv rozdělovat.

Jsem šťastný, že dělám práci, která mě naplňuje. Práce s dětmi je každý den jiná, ale hlavně má smysl. Baví mě pracovat kreativně, vést dospělé i děti a ovlivňovat je. Snažím se vždy dělat svoji práci s nadšením a přenášet svoje myšlenky, nápady i vize do praxe. Bez vnímavých pracovitých kolegů by to ale nešlo. Můj velký dík patří především jim, protože Dětský domov Ledce je vnímám nejen samotnými dětmi, ale i širokou veřejností, jako domov, kde jsou děti spokojené a šťastné.

Jak a kdy jste se dozvěděl o existenci yourchance a jejího integračního projektu Začni správně?

Již při vzniku yourchance jsem byl osloven jejími zakladatelkami Janou Merunkovou a Gabrielou Štikovou s nabídkou, zda se zapojíme do vznikajících aktivit yourchance. A byl jsem nadšený. Je to koncept práce, který tady chyběl. I po letech spolupráce musím říci, že smekám před jejich prací. Pružně a smysluplně svými programy a aktivitami reagují právě na potřeby našich zařízení.

Co si o smyslu projektu myslíte?

Projekt Začni správně se ve svých aktivitách nezaměřuje pouze na mladé lidi před nebo po odchodu z dětského domova nebo pěstounské péče. Realizuje platformu DOMOVY SOBĚ, která je pouze pro vychovatele a pracovníky dětských domovů. Připravuje pro ně různé semináře, zastavení se nad tématy, která s jejich prací souvisí – ať už v profesní nebo osobní rovině, protože skloubení těchto rovin je, zejména v této profesí, náročné. 

Děti v dětském domově mají za sebou různé příběhy. Jejich rodiče se o ně buď nemohou, nechtějí nebo neumí postarat. K tomu všemu si dítě musí hledat svoje místo na světě, definovat svůj vztah k okolnímu světu, ke svým blízkým a zejména k sobě. To vše úzce souvisí s vytvářením pocitu vlastní hodnoty.

Motivace je proto elementárním předpokladem úspěchu ve světě mimo ústavní prostředí. S její podporou se musí začít už v době pobytu dětí v dětském domově. Je žádoucí, aby dospívající měl kolem sebe lidi, na které se může kdykoliv obrátit a požádat je o pomoc, radu, názor, pohled. Je důležité tyto vazby navazovat již během pobytu v dětském domově. Je prohlubován vztah postavený na důvěře a již to není neosobní, odtržený vztah s klientem, ale právě naopak. V to také tkví náročnost práce vychovatelů a pracovníků dětských domovů.

Yourchance a její projekt Začni správně přišel již před devíti lety s oceněním Bílá vrána. Je realizováno ve třech kategoriích, kdy jedna oceňuje právě pracovníky a vychovatele dětských domovů, kteří připravují mladé lidi na samostatný život mimo dětský domov a dávají jim svou lásku a péči. Aktuálně probíhají nominace letošního ročníku, vše o ocenění a možnost nominovat do kategorie Poklad v srdci, popř. dalších dvou lze na webu ocenění http://www.bilavrana.net/.

Jak vy vnímáte potřebu a důležitost vzdělávání zaměstnanců dětského domova?

V primární oblasti péče o děti je několik základních oblastí činností, které by měly tvořit osu práce v dětském domově. Jsou jimi výchova, dále pak vzdělávání, studium, příprava na budoucí povolání a v neposlední řadě výchovně vzdělávací mimoškolní aktivity včetně individuálních zájmových aktivit dětí.

Vychovatel jako osobnost musí splňovat mnoho kritérií a tato mají svá opodstatnění. Vychovatelé totiž utváří život dětí, se kterými pracují. Neustále probíhá vzájemná interakce mezi dospělými a dětmi.

Je proto vysoce žádoucí zaměstnance dále vzdělávat a podporovat jejich další rozvoj. Nutné je neustrnout a nepřešlapovat na místě. Svět obecně, a to nejen ten dětský, je v neustálém pohybu, a my musíme být co nejvíce připraveni na aplikaci nových poznatků, znalostí, zkušeností, příkladů dobré praxe do své vlastní každodenní práce. Velmi se nám osvědčily programy, které vycházejí přímo z našich potřeb a jsou vytvářeny pro nás. Nejde tedy jen o to, přihlásit se někam a následně zjistit, že je to vlastně o ničem a přínos je nulový.

V čem a jakou formou se třeba ti vaši vzdělávají?

Velmi se nám osvědčily programy, které vycházejí přímo z našich potřeb a jsou vytvářeny pro nás. Nejde tedy jen o to, přihlásit se někam a následně zjistit, že je to vlastně o ničem a přínos je nulový. Snažím se domlouvat vzdělávání vždy tak, aby bylo šité na míru našim aktuálním potřebám. Školení a seminářů je v nabídce opravdu mnoho, ale specifikace vzdělávání dospělých pracujících v ústavní výchově, typrakticky nejsou. Jsemrád, že neziskové organizace jako yourchance či Chance 4 Children jsou nám velmi blízko, jsou s námi navázáni dlouhodobě a vědí o našich potřebách i potřebách našich dětí. Děkuji jim za to. Velmi si jejich práce vážím!

Komplikací může být financování takového vzdělávání… Jak to řešíte u vás? Jaké jsou dnes možnosti financování?

Projekt Začni správně připravuje roční výcvik pro vychovatele dětských domovů, jehož cílem je dát vychovatelům do rukou funkční nástroj přípravy na odchod mladých dospělých vyrůstajících v dětském domově. Dále rozvinout jejich schopnost pracovat s odchodem tak, aby nenarušil běžný režim fungování rodinné skupiny, ale naopak podpořil jejich práci a zdůraznil některá témata běžného chodu.

U nás se většinou snažíme financovat vzdělávání dospělých částečně z našeho rozpočtu nebo cíleně ze získaných sponzorských darů.

Jaký přínos výcviku projektu Začni správně vy sám spatřujete?

Výcvik je vytvářený a cílený na potřeby zaměstnanců našich zařízení. Právě proto je tak cenný a důležitý. Je koncipován jako ucelený vzdělávací modul vycházející právě z terénu, z práce vychovatelů dětských domovů. Cílem výcviku je dát vychovatelům do rukou funkční nástroj přípravy na odchod mladých dospělých vyrůstajících v dětském domově. Dále aby rozvinul jejich schopnost s ním pracovat tak, aby nenarušil běžný režim fungování rodinné skupiny, ale naopak podpořil jejich práci a zvýraznil některá témata běžného chodu. Vše další a jak je výcvik koncipován a probíhá lze najít na webu platformy DOMOVY SOBĚ https://www.domovysobe.cz/vycvik-pro-vychovatele/.

Proč byste výcvik doporučil a v čem je přínosem pro vychovatele, celý dětský domov a potažmo na mladé dospívající, kteří se chystají na odchod?

Děti v dětských domovech pochází z dysfunkčních rodin, ve kterých byl dlouhodobě ohrožen uspokojivý vývoj dítěte. Většina z nich prošla závažnými traumaty a dlouhodobým neuspokojením citových potřeb. Děti s takovou zátěží se často potýkají s příznačnými problémy různé intenzity, se kterými si lépe poradí pracovník s příslušným vzděláním.

Dětský domov Ledce se snaží podpořit rozvoj profesionality svých pracovníků a nabízet možnosti regenerace jejich sil. Domníváme se, že vědomostmi vybavený a nevyhořelý pracovník může dítěti pomoci lépe.

Tento výcvik vnímám jako účinný krok k usnadnění začleňování mladých dospělých do společnosti a zvládnutí startu samostatného života. Dosáhnout tohoto je jedním z klíčových úkolů dětských domovů, proto rozvoj vychovatelů v této oblasti vnímáme jako stěžejní.

Na závěr dva dotazy… Jaký je váš osobní vzkaz ředitelům dětských domovů pro práci se zaměstnanci zde? Co je pro práci stěžejní?

Dětský domov: žádné dítě tam nepřijde jen tak. Každé předtím prožilo chvíle, jež by mu nikdo nezáviděl. 

Jsme tu my pro děti, nikdy na to nezapomínejme.

Úspěch dětí dává člověku smysl práce.

Vždy se k dětem chovejme s láskou a empatií. Ony to poznají. Nikdy nerozlišujme, musíme být především čitelní a srozumitelní pro všechny. Nejen pro děti.

A co byste vzkázal mladým lidem ve fázi osamostatňování se, dospívání a rozhodování, co se svým životem?

Přeji si, aby na své další životní cestě nikdy nezůstávaly samy, aby věřily ve svoje schopnosti a vždy měly někoho, o koho se mohou na této cestě opřít.

Když si lidé něco přejí a dělají pro to všechno, tak se to splní. Žijeme přeci jenom jednou!

Děkuji za rozhovor a Váš čas!